RIKO er enige i regeringens prioritering af FN’s Verdensmål 16, samt et øget fokus på fredsskabelse og politisk konfliktløsning. Dog påpeger RIKO, at regeringens kraftige økonomiske nedprioritering af dette område gennem de seneste år, vanskeliggør opfyldelsen af regeringens målsætninger. Læs RIKOs høringssvar og anbefalinger til politisk handling med udgangspunkt i kapitel 4.

RIKO – Rådet for International Konfliktløsning takker regeringen for muligheden for at afgive høringssvar og noterer med tilfredshed, at en række elementer i udkastet er positive set fra RIKO’s perspektiv. RIKO må dog overordnet pege på, at regeringens økonomiske nedprioritering af dette område med nedskæringerne på udenrigstjenesten og udviklingsbistanden kan vanskeliggøre en tilfredsstillende opfyldelse af udkastets strategier og målsætninger. RIKO håber derfor, at regeringen vil tilføre de nødvendige ressourcer til de relevante opgaver og til de organer, som skal sikre strategiernes virkeliggørelse.

Generelle bemærkninger:

• RIKO er tilfreds med regeringens prioritering af FN’s mål 16 og et øget fokus på fredsskabelse og politisk konfliktløsning, men vi anbefaler, at der gives flere ressourcer til tidlig varsling og mægling i konflikter.
• RIKO er enig i udkastets vægtning af stærke institutioner og partnerskaber som fundamentet for dansk engagement, men vi anbefaler, at der gives flere ressourcer til indsatser for konfliktløsning i FN, EU mfl.
• RIKO advarer imod en fortolkning af stabilisering-begrebet, som fører til en militarisering af udviklingspolitikken, og vi fremhæver i stedet en tolkning, der bygger på konfliktmægling og fredsskabelse.
• RIKO anbefaler, at regeringen arbejder for at sikre robuste FN-mandater, der tillader monitorering af menneskerettighedsovertrædelser.
• RIKO hilser det velkomment, at regeringen vil fokusere på langsigtede og kontekstspecifikke strategier for udvikling og stabilitet, men vi anbefaler, at der gives flere ressourcer til forhandlinger om våbenbegrænsnings- og nedrustningsaftaler.

Konkrete bemærkninger:

4.1. Fra skrøbelighed til fred og stabilitet:
RIKO er tilfreds med regeringens ønske om at ”prioritere forebyggelse af konflikter og stabilisering i og omkring skrøbelige lande og situationer.” Vi opfordrer imidlertid regeringen til at konkretisere og prioritere dette område, både relationelt og økonomisk, i de kommende år. Stabilisering i forbindelse med voldelige konflikter må altid tænkes sammen med de-eskaleringsstrategier, og ikke som et mål i sig selv. Stabiliserings-begrebet er problematisk, såfremt det er ensbetydende med en militarisering af udviklingsarbejdet, som det i praksis har været, blandt andet i Afghanistan og Irak.

RIKO mener, at dialog og mægling skal prioriteres højere, og anbefaler at Danmark i højere grad påtager sig en diplomatisk mægler- eller tredjepartsposition i internationale konflikter. Danmark bør som uafhængig part komme med anbefalinger, der fører de stridende parter tættere sammen til at samarbejde om løsninger begge/alle parter kan acceptere.

Vi er enige i, at en dansk indsats i skrøbelige lande bør være en del af en international indsats, og at Danmark også bør arbejde for at styrke den ikke-militære kapacitet i sikkerhedssektoren via regionale institutioner som EU, AU mfl. Voldelige konflikter og eskalering af vold forebygges blandt andet af regionale sikkerhedsarrangementer, og det bør derfor være et vigtigt fokusområde for Danmark. Samtidig mener RIKO, at det er vigtigt, at de regionale institutioners rolle præciseres, og at EU’s arbejde med andre organisationer i mægling og dialog udbygges og forbedres. I den sammenhæng ser RIKO ligeledes gerne, at regeringen arbejder aktivt for at styrke FN’s udviklingspolitiske og humanitære kapacitet, og dermed organisationens evner til at begrænse omfanget af en humanitær krise. Det kan blandt andet ske ved øget dansk tilslutning til FN’s fredsbevarende styrker, samt øget økonomisk bistand i nærområderne.

RIKO er enig i regeringens ønsker om at udsende civile kompetencer i de tidlige faser af et engagement, og dermed have ”øjne og ører” på jorden. RIKO anbefaler konkret, at regeringen prioriterer tidlig varsling af konflikter, samt en dansk beredskabsenhed, der kan deltage i tidlige forhandlinger, mægling og dialog inden en konflikt bliver voldelig. Netop fordi konflikter bliver uendelig mere komplicerede, når de udkæmpes militært, er det essentielt at investere langt mere i voldsforebyggelse og tidlig intervention.

4.2.: Humanitære indsatser og styrket kobling til udviklingsarbejdet
RIKO hæfter sig ved regeringens fortsatte fokus på folkeretten og menneskerettighederne og hilser det velkomment, at regeringen vil styrke de kapaciteter i internationale og lokale institutioner, der monitorerer rettighedsovertrædelser. Det er et vigtigt konfliktforebyggende initiativ at sikre institutioner, der beskytter minoriteter og udsatte grupper. I den forbindelse anbefaler RIKO et øget dansk fokus på at sikre robuste FN-mandater i konfliktzoner, der tillader monitorering af menneskerettighedsovertrædelser. Deraf følger, at der skal være politisk mulighed og vilje til at handle mod menneskerettighedsovertrædelser.

Voldelige konflikter kan ligeledes forebygges gennem en sund økonomisk udvikling, og RIKO er derfor positiv over for regeringens planer om at involvere den private sektor i udviklingsarbejdet, så længe de positive effekter også kommer de svageste og mest udsatte til gode. Det er vigtigt, at alle projekter er fleksible over for lokale udviklinger, og i videst muligt omfang involverer og går i dialog med lokale regeringer i skrøbelige stater.

4.3. Samtænkning for stabilisering og sikkerhed:
Fokus på samtænkning af politiske og diplomatiske initiativer, udviklingsprogrammer og fredsbevarende styrker i forbindelse med voldelige konflikter er fornuftigt, men RIKO anbefaler, at den diplomatiske indsats udbygges og aktiveres både tidligt, undervejs og efter en given konflikt. Det giver større chance for langsigtet og bæredygtig fred, og det er derfor et område, der med fordel kunne investeres mere i fra dansk side.

Samtænkning af nationale indsatser vedrørende konfliktforebyggelse med regionale programmer for fred og stabilitet er ligeledes fornuftigt, da nutidens konflikter sjældent kan isoleres til landegrænser. Men derfor er det også her vigtigt at styrke regionale organisationers sikkerhedskapacitet, så der skabes gode fora for dialog om fredsskabelse, håndtering af flygtninge mm.

4.4. Bekæmpelse af voldelig ekstremisme og radikalisering:
RIKO er enig i at ”god regeringsførelse og respekt for menneskerettigheder samt jobskabelse (vil) være effektive og langsigtede midler til at modgå en sådan udvikling”. RIKO anbefaler dog, at et stærkere fokus på våbenbegrænsnings- og nedrustningsaftaler skal være en del af denne indsats, da afvæbning efter en voldelig konflikt er udgangspunktet for befolkningens sikkerhed og dermed en sund udvikling.

Afsluttende bemærkning:
RIKO vil hilse det velkomment, hvis regeringens ønske om at fremme fred, stabilitet og sikkerhed konkretiseres i indsatser med det formål at (ud)bygge legitime institutioner, der respekterer og overholder menneskerettigheder. Vi håber, at det udmøntes i udviklingsstrategier, der vægter, at samfund skal have institutioner/forhold, der tager sig af menneskelig sikkerhed (human security) herunder: institutioner der formidler konfliktløsning f.eks. mægling mellem konfliktende parter på alle niveauer; institutioner der efter en voldelig konflikt sikrer afvæbning; samt institutioner der inkluderer og integrerer minoriteter for at undgå marginalisering af sociale grupper, da en sådan marginalisering let kan føre til frustration og dermed ny vold.

RIKO kan kontaktes for uddybning af ovenstående, herunder konkrete eksempler på implementering af vores ideer og forslag.

Med venlig hilsen
RIKOs bestyrelse

 

Læs hele udkastet til Danmarks nye udviklingspolitiske og humanitære strategi her.