Danske investeringer i forebyggelse af væbnede konflikter er vejen til en fredeligere verden ifølge paneldeltagerne ved Rådet for International Konfliktløsnings (RIKO) årlige Christiansborgkonference, som blev afholdt d. 10. januar 2018.

Konferencen satte fokus på Danmarks brug af konfliktforebyggelse i internationale konflikter, da konfliktforebyggelse er et højaktuelt emne både nationalt og internationalt i dag. Nationalt nævnes konfliktforebyggelse i Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi og internationalt i den udviklingspolitiske og humanitære strategi og er desuden højt prioritet på FN’s dagsorden.

 

Er konfliktforebyggelse relevant i en verden i brand?

Konferencen bestod af oplæg fra både politikere og eksperter samt to politikerdebatter, hvor Danmarks rolle indenfor forebyggelse af internationale konflikter på politisk niveau samt civilsamfundsniveau blev diskuteret. Ligeledes blev der diskuteret muligheder for danske bidrag til bedre og mere målrettet konfliktforebyggelse. Der var fokus på de strukturelle årsager til konflikter, og hvordan de kan adresseres og dermed forebygges. Konferencen fremhævede, at EU skal spille en større rolle i det konfliktforebyggende arbejde, de unge skal inkluderes mere i processen og der skal være fokus på langsigtede, bæredygtige løsninger.

Anne Smith Pedersen, konstitueret administrerende direktør fra BØRNEfonden, fokuserede på, hvordan inddragelse af unge og robuste lokalsamfund kan fungere konfliktforebyggende. Hun fremhævede ligeledes betydningen af langvarig tilstedeværelse af internationale hjælpeorganisationer, da dette bidrager til konfliktforebyggelse med langtidsholdbare positive effekter i den specifikke kontekst. Major Henrik Laugesen forklarede, hvordan militær kapacitetsopbygning kan virke konfliktforebyggende i konfliktberørte områder, hvis det omfatter reformer, der er sensitive for den pågældende kultur. Mie Roesdahl fra Oxfam IBIS belyste vigtigheden af at skabe bæredygtig fred igennem konfliktforebyggelse og fredsopbygning. Derudover beskrev Marcel Smits fra Institute for Economics and Peace, hvorfor konfliktforebyggelse er relevant for den danske udenrigspolitik ud fra et økonomisk perspektiv. Han fremlagde blandt andet, at for hver 1$ man bruger på konfliktforebyggelse, kan det fører til en besparelse på 16$. Dermed kan stater på langsigt spare penge ved at investere i konfliktforebyggelse. Mette Fjalland fra FNs udviklingsprogram, bandt emnerne ekstremisme og konfliktforebyggelse sammen, her blev det gjort klart, at det ikke kun er religion der får unge mennesker til at blive rekrutteret til ekstremistiske grupper men også voldlige statslige myndigheder. Til slut fokuserede Torben Brylle, tidligere ambassadør, på manglerne i konfliktforebyggelsen i dag og hvordan det internationale samfund hurtigt mister interessen for de internationale konflikter eksempelvis Dafur-konflikten.

I de to politikerpaneler diskuterede partiernes deres arbejde med konfliktforebyggelse og konfliktforebyggelses rolle i dansk udenrigs- og udviklingspolitik samt Danmarks rolle i konfliktforebyggelse. Til stede var Rasmus Nordqvist, udenrigspolitisk ordfører, EU-ordfører og freds- og forsvarsordfører for Alternativet, Nick Hækkerup, udenrigsordfører for Socialdemokratiet, Eva Flyvholm, forsvarsordfører for Enhedslisten, Holger K. Nielsen, udenrigsordfører for Socialistisk Folkeparti, og Martin Lidegaard, udenrigsordfører for Radikale Venstre. Afslutningsvis var der en Q&A session, hvor publikum fik mulighed for at udfordre politikerne. Her var fokus specielt på EU’s rolle, hvorvidt militærmagt er nødvendigt og hvorfor fred ikke er højere prioriteret på den politiske dagsorden. Politikerpanelet tilkendegav enighed om, at en fredsstrategi fra en centrum-venstre regering ikke er en urealistisk tanke.

Maria Stage, forkvinde i RIKO, afsluttede konferencen med et opsummerende spørgsmål ”Hvis konfliktforebyggelse både sparer liv og penge, hvorfor gør vi det så ikke noget mere?”. Derfor håber RIKO, at netop konfliktforebyggelse i højere grad kan komme på den politiske dagsorden i fremtiden. RIKO vil forsat arbejde for en nuanceret udenrigspolitisk debat og fremme ikke-voldelige midler i internnational konfliktløsning.

RIKO siger tak til de fremmødte og for en vellykket Christiansborgkonference og ser frem til næste års konference på Christiansborg.