Formål

RIKOs overordnede formål er, som forening og tænketank, at bidrage til en reel demokratisk dialog om dansk udenrigspolitik og medvirke til, at der er et velinformeret og nuanceret beslutningsgrundlag bag udenrigspolitiske beslutninger. RIKO ønsker særligt at fremme de mange forskellige ikke-militære midler til at løse internationale konflikter, herunder væbnede konflikter såsom borgerkrige. Derfor arbejder RIKO for at fremme dialog om nytænkning, alternativer og langsigtede strategier i dansk udenrigspolitik. Dette indbefatter at RIKO forsøger at engagere og påvirke beslutningstagere såsom politikere, ikke-statslige organisationer (NGO’er) samt eksperter og embedsfolk inden for konfliktløsning, udenrigspolitik og udviklingsbistand.

RIKOs mission er også at oplyse offentligheden om alternativerne til militært engagement. RIKO tilstræber således at nuancere og forbedre den danske mediedækning af udenrigs- og udviklingspolitiske emner ved at gøre andre synspunkter og nyhedskilder tilgængelige. Dette kommer af et konfliktløsningsperspektiv, der tilsiger at for at finde de mest holdbare og bæredygtige løsninger på konflikter, er det nødvendigt at kende til alle væsentlige parters synspunkter både under interessekonflikter og væbnede konflikter. RIKO fungerer derudover som bindeled mellem civilsamfundsorganisationer i konfliktberørte områder og den danske udenrigspolitik. Dette er muligt grundet RIKOs medlemskab af det globale netværk Civil Society Platform for Peacebuilding og Statebuilding (CSPPS).

 

Vision

Visionen i RIKO er, at vi ser en styrkelse af den danske udenrigspolitiske tradition for at optræde som mægler mellem parterne i internationale konflikter og anvende flere ikkevoldelige virkemidler. Visionen indbefatter, at Danmark i fremtiden i højere grad vil løse internationale problemer og konflikter i overensstemmelse med FN’s principper og folkeretten.

 

Vedtægterne for RIKO kan læses her.

RIKO bestyrelsens forretningsorden kan læses her.

Baggrund

Dansk udenrigspolitik er siden Den Kolde Krigs afslutning blevet mere militariseret, især demonstreret med Danmarks deltagelse i krigene i Irak og i Afghanistan. Når internationale kriser opstår, såsom krigen i Syrien, skal der også handles hurtigt.

Spørgsmålet om handling bliver imidlertid i den udenrigspolitiske debat ofte snævret ind til et spørgsmål om militære midler. Dvs. et spørgsmål om, at enten skal Danmark engagere sig militært eksempelvis via bombefly og kampsoldater, eller også må vi passivt se til uden at gøre noget. Men der er langt flere muligheder for at håndtere og adressere voldelige konflikter. RIKO ønsker at genetablere den danske udenrigspolitiske tradition for først og fremmest at optræde som mægler mellem parterne i internationale konflikter og prioritere ikke-militære virkemidler højst. Det er på denne baggrund, RIKO blev grundlagt i 2009.

Årsrapporter

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2014

Aktiviteter

RIKO har en bred vifte af aktiviteter, fra rapporter og kommentarer i aviser, til offentlige og interne møder, samt paneldebatter, som udforer og bidrager til demokratisk dialog om dansk udenrigspolitik. Nogle af aktiviteterne har til formål at oplyse, mens andre bringer forskellige beslutningstagere i samme rum, så viden, erfaring og ideer kan deles.

Nogle af RIKOs mest centrale aktiviteter er:

  • Ekspertbaserede analyser
  • Konkrete anbefalinger til politikerne
  • Konferencer og seminarer

Her er nogle eksempler på RIKOs aktiviteter:

Du kan læse mere om flere af RIKOs arrangementer her.