RIKO Rådet

 

RIKOs Råd er et selvsupplerende fagligt panel, hvis medlemmer tilsammen dækker en bred vifte af ekspertise inden for international politik og konfliktløsning. Rådet er således en slags ekspertpanel bestående af både forskere og praktikere inden for forskellige discipliner, der alle har relation til internationale konflikter.

Rådet har tre formål:

  1. At være et forum, hvor udenrigspolitiske spørgsmål kan tages op til debat.
  2. Gennem vidensdeling at stille relevante faglig ekspertise til rådighed for RIKO som tænketank.
  3. At være et organ, der både i nationale og internationale fora påvirker politiske processer og beslutninger angående dansk og/eller international indsats i voldelige konflikter. Det kan være i form af ideer, praksis og politik baseret på principper inden for ikke-militær international konfliktløsning.

 

Rådet består per 1. januar 2018 af følgende medlemmer:

 

Ahlam Chemlali, program-koordinator, Dignity – Danish Institute against torture.

Anders Kærgaard, kaptajn, tidl. tjenstgørende i Irak og Afghanistan, stud.mag. i historie.

Anne-Berit Larsen (repræsenterer FN-forbundet, kollektivt medlem), medlem af FN-forbundets freds- og konfliktløsningsudvalg; medlem af tidsskriftet Palæstina Orienterings redaktion; medlem af bestyrelsen for Mandela Center Danmark.

Annette Stubkjær, cand. soc. International Security and Law, Politisk Rådgiver i Amnesty International.

Arne Strand, vicedirektør og projektleder (‘Fredsmuligheder i Afghanistan’) ved Chr. Michelsen Institute, Bergen.

Birgitte Rahbek, konfliktrådsmægler for Nordsjællands Politi; specialist i Mellemøsten; mag.art. i Kultursociologi og har en PhD i pædagogik; har desuden taget en psykoterapeutisk og en konfliktløser uddannelse.

Claus Kold, cand.scient.soc., PhD seniorforsker, konfliktmægler, konfliktvejleder og underviser. Forfatter til ‘Krigen er slut – konflikterne fortsætter’, og adskillige videnskabelige artikler. Arbejder med: fredsoperationer, politi- og militærsociologi, veteraner, PTSD, profession, ledelse og opgaveforståelse, fredskultur og hverdagsliv. Feltstudier i KFOR, Kosovo. Interventionsarbejde og forskning i Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Uganda, Tanzania og Kenya.

Clemens Stubbe Østergård, lektor emeritus i international politik ved Institut for Statskundskab i Århus. Har speciale i Østasien, især Kinesisk udenrigs og sikkerhedspolitik. Senior Research Follow ved Nordic Institute of Asian Studies. Har et større forfatterskab bag sig.

Dino Knudsen, cand.mag. i historie (2008), PhD (2013) på afhandling om Den Trilaterale Kommission og transnationalt diplomati i 1970erne, postdoc (Saxo-Inst., KU).

Else Hammerich, konfliktmægler, konfliktvejleder og underviser; cand.pæd. i voksenundervisning; stiftede i 1994 Center for Konfliktløsning og var i en årrække centerleder.

Erling Dessau, tidl. seniorrådgiver til rektor for FN’s Fredsuniversitet og til UNESCO’s generaldirektør; leder af FN- og UNDP-landemissioner i Afghanistan, Somalia, Indien, Bangladesh, Myanmar og Tyrkiet.

Gunnar Olesen, chefkonsulent, international rådgiver. Cand.scient.pol.

Hans Branner, Cand.scient.pol. Fhv. lektor i samfundsfag, ekstern lektor i international politik ved Københavns Universitet. Forfatter til adskillige lærebøger i samfundsfag, international politik og historie.

Isabel Bramsen, master i freds- og konfliktstudier, PhD-studerende ved Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC). 

 Jens Jørgen Nielsen, cand.mag. i historie og idehistorie, samt journalist. Underviser i konfliktløsning, kommunikation og interkulturelle kompetencer.

Julie Wetterslev, kandidat i Internationale udviklingsstudier, PhD-studerende i International ret ved European University Institute. Har i en årrække beskæftiget sig med Latinamerika, herunder med fredsprocessen i Colombia, forholdet mellem USA og Cuba, og konflikter relateret til jord og naturressourcer.

Jørn Boye Nielsen, fhv. højskolelærer ved Den Internationale Højskole, Helsingør. Cand.scient.pol. 

Katarina Ammitzbøl, kandidatgrad fra RUC i bl.a. international udvikling; kandidatgrad fra Warwick University i international jura; medlem af Nordiske Kvinders Mæglernetværk; forhenværende projektleder Peace Nexus Foundation.

Kirsten Bruun (repræsenterer Mellemfolkeligt Samvirke, kollektivt medlem), lærer ved Flakkebjerg Efterskole; medlem af bestyrelsen for Mellemfolkeligt Samvirke og bl.a. også medlem af Efterskoleforeningens internationale udvalg.

Kofi Dakinah, cand. soc. i international sikkerhed og folkeret.

Kristian Dalsgård Svendsen, cand.soc. fra RUC. Analytiker og teoretiker med fokus på globalisering, konflikt og magt i internationale anliggender. 

Kristoffer Nilaus Tarp, tidligere tilknyttet Dansk Institut for Internationale Studier, har udgivet en lang række rapporter og artikler om freds- og sikkerhedsspørgsmål og bliver ofte brugt som kommentator i og af diverse medier særligt i relation til FN-spørgsmål. Har arbejdet direkte med konflikter og konfliktdynamikker i bl.a. Afghanistan, Liberia, Kenya, Sydsudan, Somalia, og Syrien.

Lars Erslev Andersen, seniorforsker ved DIIS. Ekspert i terrorisme og radikalisering med fokus på især Mellemøsten.

Leila Stockmarr, politisk chef hos Alternativet. Debattør i medierne om palæstinensiske og mellemøstlige forhold.

Lone Loklindt, politiker og tidligere folketingsmedlem.

Mads Silberg, kaptajn i hæren. Debattør.

Maja Greenwood, PhD-kandidat ved CRIC og DIIS. Specialiseret i religion og konflikt i Afghanistan og Mellemøsten og skriver PhD afhandling om de danske Syrienskrigere.

Maria Stage, international konsulent i Dansk Ungdoms Fællesråds FN program. Cand.scient.pol og specialiseret i fredsopbygning og FN. Maria har et professionelt certifikat i FN studier fra Columbia University.

Merete Koefoed-Johnsen, cand.mag. i Mellemøstenstudier fra Lund Universitet. Merete har opholdt sig meget i Mellemøsten, hovedageligt i Egypten og Tyrkiet.

Mie Marcussen, Konfliktmægler hos Marcussen & Co

Niels Hahn, PhD, SOAS, University of London. Forsker i neoliberalisme, militære interventioner, samt Kina-Afrika-USA relationer.

Poul Villaume, dr.phil., professor i samtidshistorie ved Københavns Universitet; forfatter til mange historiske værker.

Poya Pakzad, radiovært på Radio 24/7; forhenværende kommunikationsrådgiver i Mellemfolkeligt Samvirke; Tidligere mellemøstenredaktør i online magasinet Ræson.

Rasmus Nørlem Sørensen, cand.mag. i filosofi og socialvidenskab. Sekretariatsleder og chefanalytiker i Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO), der laver EU-debat. Ekspert i europæisk politik, magtforhold og beslutningsprocesser i EU, handelaftaler samt naboskabspolitik.

Sara Dybris McQuaid, Associate Professor in British and Irish History, Society and Culture at Aarhus University; is a core research partner at Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC).

Simone Molin Friis, PhD-studerende ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet med speciale i politisk vold, terror og visuelle medier med specielt fokus på krigen mod Islamisk Stat.

Søren Friis, cand.mag. i Internationale Studier, PhD-studerende ved Aarhus Universitet med speciale i dansk og nordisk udviklings- og sikkerhedspolitik.

Søren Riishøj, lektor Emeritus med speciale i østeuropa ved Syddansk Universitetscenter. Specielt fokus på SNGT-landende, Central- og Østeuropa, EU og sikkerhedspolitik og Rusland/Ukraine. Tidligere MF for SF.

Thorkild Høyer, advokat. Formand for Rehabiliterings og forskningscentret for Torturofre. Har fungeret flere gange som mægler.

Trine Pertou Mach, blogger og tidligere forkvinde for Mellemfolkeligt Samvirke.

Tue Magnussen, cand.phil. i historie; cand.mag i geografi og internationale udviklingsstudier; ansat ved RCT 1999-2011.

Vibeke Vindeløv. dr.jur. (disputats om mægling), professor i konfliktmægling ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Center for Konfliktløsning. Kollektivt medlem repræsenteret ved Palle Bendsen. Særligt fokus på klima og konflikter.

Nordiske Mediatorer. kollektivt medlem repræsenteret ved Mie Marcussen, Cand.merc.jur, Master i Konfliktmægling fra KU. Leder af konfliktnavigatøruddannelsen hos Marcussen & Company

 

Alle i RIKOs Råd bidrager frivilligt samt ulønnet og repræsenterer i deres evt. arbejde, udtalelser og udgivelser for RIKO hverken deres arbejdsgivere eller andre organisationer (med undtagelse af Rådets kollektive medlemmer).