RIKO Rådet

RIKOs Råd er et selvsupplerende fagligt panel, hvis medlemmer tilsammen dækker en bred vifte af ekspertise inden for international politik og konfliktløsning. Rådet er således en slags ekspertpanel bestående af både forskere og praktikere inden for forskellige discipliner, der alle har relation til internationale konflikter.

Rådet har tre formål:

  1. At være et forum, hvor udenrigspolitiske spørgsmål kan tages op til debat.
  2. Gennem vidensdeling at stille relevante faglig ekspertise til rådighed for RIKO som tænketank.
  3. At være et organ, der både i nationale og internationale fora påvirker politiske processer og beslutninger angående dansk og/eller international indsats i voldelige konflikter. Det kan være i form af ideer, praksis og politik baseret på principper inden for ikke-militær international konfliktløsning.

Rådet består per 1. januar 2018 af følgende medlemmer:

Annette Stubkjær

Rådets forkvinde.

Politisk Rådgiver i Amnesty International.

Cand. Soc. International Security and Law

Mail: annette.stubkjaer@riko.nu

Jørn Boye Nielsen

Rådets næstformand.  

Fhv. højskolelærer ved Den Internationale Højskole, Helsingør. 

Cand.scient.pol. 

Mail: jorn.boye@riko.nu

Ahlam Chemlali

Program-Koordinator

Dignity – Danish Institute against torture.

Birgitte Rahbek

Konfliktrådsmægler for Nordsjællands Politi; specialist i Mellemøsten; mag.art. i Kultursociologi og har en PhD i pædagogik; har desuden taget en psykoterapeutisk og en konfliktløser uddannelse.

Clemens Stubbe Østergård

Lektor Emeritus i international politik ved Institut for Statskundskab i Århus. Har speciale i Østasien, især Kinesisk udenrigs og sikkerhedspolitik. Senior Research Fellow ved Nordic Institute of Asian Studies. Har et større forfatterskab bag sig.

Dino Knudsen

Cand.mag. i historie (2008), PhD (2013) på afhandling om Den Trilaterale Kommission og transnationalt diplomati i 1970erne, postdoc (Saxo-Inst., KU).

Erling Dessau

Tidl. seniorrådgiver til rektor for FN’s Fredsuniversitet og til UNESCO’s generaldirektør; leder af FN- og UNDP-landemissioner i Afghanistan, Somalia, Indien, Bangladesh, Myanmar og Tyrkiet.

Gunnar Olesen

Chefkonsulent, international rådgiver. Cand.scient.pol.

Isabel Bramsen

Master i freds- og konfliktstudier, PhD-studerende ved Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC). 

Hans Branner

Cand.scient.pol. Fhv. lektor i samfundsfag, ekstern lektor i international politik ved Københavns Universitet. Forfatter til adskillige lærebøger i samfundsfag, international politik og historie.

Jens Jørgen Nielsen

Cand.mag. i historie og idehistorie, samt journalist. Underviser i konfliktløsning, kommunikation og interkulturelle kompetencer.

Julie Wetterslev

Kandidat i Internationale udviklingsstudier, PhD-studerende i International ret ved European University Institute. Har i en årrække beskæftiget sig med Latinamerika, herunder med fredsprocessen i Colombia, forholdet mellem USA og Cuba, og konflikter relateret til jord og naturressourcer.

Karsten Møller

Pensioneret senioranalytiker hos DIIS med speciale i Rusland og dansk sikkerhedspolitik, forhenværende chef for Forsvarsakademiet, tidligere forsvarsattaché ved danske ambassade i Rusland og tidligere chef for forsvarets forskningstjeneste.

Katarina Ammitzbøl 

Kandidatgrad fra RUC i bl.a. international udvikling; kandidatgrad fra Warwick University i international jura; medlem af Nordiske Kvinders Mæglernetværk; forhenværende projektleder Peace Nexus Foundation.

Kofi Dakinah

Cand. soc. i international sikkerhed og folkeret.

Kristian Dalsgård Svendsen

Cand.soc. i Globale Studier; selvstændig konsulentvirksomhed (Slipström), der støtter den strategiske brug af teknologi, medier og data i udviklingsarbejdet – herunder CSO-projekter med fokus på at reducere voldelig konflikt og fremskynde/skalere indsatser for fredsopbygning.

Kristoffer Nilaus Tarp

Tidligere tilknyttet Dansk Institut for Internationale Studier, har udgivet en lang række rapporter og artikler om freds- og sikkerhedsspørgsmål og bliver ofte brugt som kommentator i og af diverse medier særligt i relation til FN-spørgsmål. Har arbejdet direkte med konflikter og konfliktdynamikker i bl.a. Afghanistan, Liberia, Kenya, Sydsudan, Somalia, og Syrien.

Lars Ehrenvärld

Major og ansat ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet. Primære forskningsområder er specialoperationer og strategi.

Lars Erslev Andersen

Seniorforsker ved DIIS. Ekspert i terrorisme og radikalisering med fokus på især Mellemøsten.

Leila Stockmarr

Politisk chef hos Alternativet. Debattør i medierne om palæstinensiske og mellemøstlige forhold.

Maria Stage

International konsulent i Dansk Ungdoms Fællesråds FN program. Cand.scient.pol og specialiseret i fredsopbygning og FN. Maria har et professionelt certifikat i FN studier fra Columbia University.

Merete Koefoed-Johnsen

Cand. mag. i Mellemøstenstudier fra Lund Universitet. Merete har opholdt sig meget i Mellemøsten, hovedageligt i Egypten og Tyrkiet.

Mie Marcussen

Cand.merc.jur, Master i Konfliktmægling fra KU. Leder af konfliktnavigatøruddannelsen hos Marcussen & Company.

Niels Hahn

PhD, SOAS, University of London. Forsker i neoliberalisme, militære interventioner, samt Kina-Afrika-USA relationer.

Poul Villaume

Dr.phil., professor i samtidshistorie ved Københavns Universitet; forfatter til mange historiske værker.

Rasmus Nørlem Sørensen

Cand.mag. i filosofi og socialvidenskab. Sekretariatsleder og chefanalytiker i Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO), der laver EU-debat. Ekspert i europæisk politik, magtforhold og beslutningsprocesser i EU, handelaftaler samt naboskabspolitik.

Sara Dybris McQuaid

Associate Professor in British and Irish History, Society and Culture at Aarhus University; is a core research partner at Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC).

Solveig Svendsen 

BA. i Freds- og Konfliktstudier fra Malmø Universitet, gademægler og leder af ungsdoms-projekt for Ungdommens Røde Kors i Malawi. 

Søren Riishøj

Lektor Emeritus med speciale i østeuropa ved Syddansk Universitetscenter. Specielt fokus på SNGT-landende, Central- og Østeuropa, EU og sikkerhedspolitik og Rusland/Ukraine. Tidligere MF for SF.

Thorkild Høyer

Advokat. Formand for Rehabiliterings og forskningscentret for Torturofre. Har fungeret flere gange som mægler.

Trine Pertou Mach

Blogger og tidligere forkvinde for Mellemfolkeligt Samvirke.

Tue Magnussen

Cand.phil. i historie; cand.mag i geografi og internationale udviklingsstudier; ansat ved RCT 1999-2011.

Vibeke Vindeløv

Dr. jur. (disputats om mægling), professor i konfliktmægling ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Center for Konfliktløsning

Kollektivt medlem repræsenteret ved Palle Bendsen. Særligt fokus på klima og konflikter.

FN-forbundet 

Kollektivt medlem. 

Mellemfolkeligt Samvirke

Kollektivt medlem repræsenteret af Kirsten Bruun. Lærer ved Flakkebjerg Efterskole; medlem af bestyrelsen for Mellemfolkeligt Samvirke og bl.a. også medlem af Efterskoleforeningens internationale udvalg.

Nordiske Mediatorer

Kollektivt medlem repræsenteret ved Judith Lansade.

Alle i RIKOs Råd bidrager frivilligt samt ulønnet og repræsenterer i deres evt. arbejde, udtalelser og udgivelser for RIKO hverken deres arbejdsgivere eller andre organisationer (med undtagelse af Rådets kollektive medlemmer).