RÅDET

RIKOs Råd er et selvsupplerende fagligt panel, hvis medlemmer tilsammen dækker en bred vifte af ekspertise inden for international politik og konfliktløsning. Rådet er således et ekspertpanel bestående af både forskere og praktikere inden for forskellige discipliner, der alle har relation til internationale konflikter.

Rådet har tre formål:

  1. At være et forum, hvor udenrigspolitiske spørgsmål kan tages op til debat.
  2. Gennem vidensdeling at stille relevante faglig ekspertise til rådighed for RIKO som tænketank.
  3. At være et organ, der både i nationale og internationale fora påvirker politiske processer og beslutninger angående dansk og/eller international indsats i voldelige konflikter. Det kan være i form af ideer, praksis og politik baseret på principper inden for ikke-militær international konfliktløsning.

Rådet består per 1. januar 2019 af følgende medlemmer:

Ahlam Chemlali

Program-Koordinator

Dignity – Danish Institute against torture.

Andreas Dybkjær-Andersson

Rådgiver i Danmission for advocacy og er programansvarlig for Cambodja og Myanmar. Bl.a. har han ansvar på arbejde, der har fokus på religion, fred og konflikt, dialog og civilsamfundsopbyggelse.

Andreas er ekspert i Syd/Sydøstasien og i konfliktanalyse, fredsopbygning, og udviklingspolitik.

Han var i 2018 med til at starte “Netværket for konfliktløsning og Fredsopbygning” – som blev til i et samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælp, Oxfam IBIS, RIKO, CARE, Center for Konfliktløsning og Danmission.

Annette Stubkjær

Rådets forperson

Politisk Rådgiver i Amnesty International.

Cand. Soc. International Security and Law

Mail: annette.stubkjaer@riko.nu

Birgitte Rahbek

Tidligere konfliktrådsmægler for Nordsjællands Politi; specialist i Mellemøsten; mag.art. i Kultursociologi og har en PhD i pædagogik; har desuden taget en psykoterapeutisk og en konfliktløser uddannelse.

Clemens Stubbe Østergård

Lektor Emeritus i international politik ved Institut for Statskundskab i Århus. Clemens er ekspert i Østasien, især i Kinesisk udenrigs og sikkerhedspolitik. Senior Research Fellow ved Nordic Institute of Asian Studies. Han har et større forfatterskab bag sig.

Dino Knudsen

Cand.mag. i historie (2008), PhD (2013) på afhandling om Den Trilaterale Kommission og transnationalt diplomati i 1970erne. Fra juli 2021 er han adjunkt i global politik ved Malmö Universitet.

Dino er ekspert i transatlantiske forhold og i uformel diplomati og ikke-statslige aktører.

Erling Dessau

Tidl. seniorrådgiver til rektor for FN’s Fredsuniversitet og til UNESCO’s generaldirektør; leder af FN- og UNDP-landemissioner i Afghanistan, Somalia, Indien, Bangladesh, Myanmar og Tyrkiet.

Gunnar Olesen

Chefkonsulent, international rådgiver. Cand.scient.pol.

Isabel Bramsen

Lektor hos Lund Universitet og Postdoctoral forsker hos CRIC ved Københavns Universitet. Isabel er ekspert i konfliktanalyse, klimasikkerhed, og fredsopbygning.

Jens Jørgen Nielsen

Cand.mag. i historie og idehistorie, samt journalist. Underviser i konfliktløsning, kommunikation og interkulturelle kompetencer. Jens Jørgen Nielsen er ekspert i Rusland og i udenrigs- og sikkerhedspolitik, samt fredsopbygning.

Julie Wetterslev

Kandidat i Internationale udviklingsstudier, PhD-studerende i International ret ved European University Institute. Har i en årrække beskæftiget sig med Latinamerika, herunder med fredsprocessen i Colombia, forholdet mellem USA og Cuba, og konflikter relateret til jord og naturressourcer.

Jørn Boye Nielsen

Rådets næstforperson  

Fhv. højskolelærer ved Den Internationale Højskole, Helsingør. Jørn er ekspert i international konfliktløsning og sikkerheds- og udenrigspolitik.

Cand.scient.pol. 

Mail: jorn.boye@riko.nu

Karsten Møller

Pensioneret senioranalytiker hos DIIS med speciale i Rusland og dansk sikkerhedspolitik, forhenværende chef for Forsvarsakademiet, tidligere forsvarsattaché ved danske ambassade i Rusland og tidligere chef for forsvarets forskningstjeneste.

Katarina Ammitzbøl 

Medlem af Folketinget for det Konservative Folkeparti. Kandidatgrad fra RUC i bl.a. international udvikling; kandidatgrad fra Warwick University i international jura; medlem af Nordiske Kvinders Mæglernetværk; forhenværende projektleder Peace Nexus Foundation.

Hun er ekspert i Afrika, Mellemøsten, og Europa, samt konfliktanalyse, fredsopbygning, og i sikkerheds- og udenrigspolitik.

Kofi Dakinah

Ekspert i Afrika og Østasien, samt konfliktanalyse og fredsopbygning.

Cand. soc. i international sikkerhed og folkeret.

Kristian Dalsgård Svendsen

Development advisor og digitial ambassador hos GIZ Sudan. Cand.soc. i Globale Studier; selvstændig konsulentvirksomhed (Slipström), der støtter den strategiske brug af teknologi, medier og data i udviklingsarbejdet – herunder CSO-projekter med fokus på at reducere voldelig konflikt og fremskynde/skalere indsatser for fredsopbygning.

Kristoffer Nilaus Tarp

Tidligere tilknyttet Dansk Institut for Internationale Studier, har udgivet en lang række rapporter og artikler om freds- og sikkerhedsspørgsmål og bliver ofte brugt som kommentator i og af diverse medier særligt i relation til FN-spørgsmål. Har arbejdet direkte med konflikter og konfliktdynamikker i bl.a. Afghanistan, Liberia, Kenya, Sydsudan, Somalia, og Syrien.

Lars Ehrenvärld

Major og ansat ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet. 

Primære forskningsområder er specialoperationer og strategi.

Lars Erslev Andersen

Seniorforsker ved DIIS. Lars er ekspert i Kina, USA, og Mellemøsten, og sikkerheds- og udenrigspolitik.

Leila Stockmarr

Senior Advisor ved Advice A/S og Politisk Chef hos Alternativet.

Debattør i medierne om palæstinensiske og mellemøstlige forhold.

Line Engbo Gissel

Lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet. Hun er politolog og forsker i retsliggørelse, fredsprocessor, transitional justice-teori samt Afrikansk politik og internationale relationer. Hun har tidligere arbejdet i udviklingsbranchen i Uganda og Storbritannien.

Merete Koefoed-Johnsen

Er cand.mag. i mellemøststudier fra Lund Universitet. Hun har specialiseret sig i Egypten under El-Sisi. Hun er sprogunderviser ved UCplus og foredragsholder på Folkeuniversitetet, skribent for The Turban Times. Hun er ekspert i Civil-Militære relationer og sikkerheds- og udenrigspolitik.

Mie Marcussen

Cand.merc.jur, Master i Konfliktmægling fra KU. Hun er ekspert i mikro-konflikter i Danmark.

Leder af konfliktnavigatøruddannelsen hos Marcussen & Company.

Misha Zand

Cand. mag. i Tværkulturelle Studier, KU; har studeret iranske forhold i mere end 10 år og arbejder som selvstændig konsulent, analytiker og engageret debattør vedr. Mellemøsten.

Niels Hahn

PhD, SOAS, University of London. Forsker i neoliberalisme, militære interventioner, samt Kina-Afrika-USA relationer.

Niels er også ekspert i Vestasien, militære strategier, og imperialisme, samt udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Poul Villaume

Dr.phil., professor i samtidshistorie ved Københavns Universitet; forfatter til mange historiske værker.

Poul er ekspert i USA, Europa, og Rusland, samt udenrigs- og sikkerhedspolitik og militære strategier.

Rasmus Nørlem Sørensen

Cand.mag. i filosofi og socialvidenskab. Sekretariatsleder og chefanalytiker i Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO), der laver EU-debat. Ekspert i europæisk politik, magtforhold og beslutningsprocesser i EU, handelaftaler samt naboskabspolitik.

Sara Dybris McQuaid

Associate Professor in British and Irish History, Society and Culture at Aarhus University; is a core research partner at Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC).

Solveig Svendsen 

BA. i Freds- og Konfliktstudier fra Malmø Universitet, gademægler og leder af ungsdoms-projekt for Ungdommens Røde Kors i Malawi, samt project officer ved Oxfam Ibis. 

Søren Riishøj

Lektor Emeritus med speciale i østeuropa ved Syddansk Universitetscenter. Specielt fokus på SNGT-landende, Central- og Østeuropa, EU og sikkerhedspolitik og Rusland/Ukraine. Tidligere MF for SF.

Thorkild Høyer

Advokat. Formand for Rehabiliterings og forskningscentret for Torturofre.

Ekspert i Mellemøsten og Østasien, samt international lovgivning, udenrigspolitik, og fredsopbygning.

Har fungeret flere gange som mægler.

Trine Pertou Mach

Blogger og tidligere forkvinde for Mellemfolkeligt Samvirke.

Tue Magnussen

Cand.phil. i historie; cand.mag i geografi og internationale udviklingsstudier; ansat ved RCT 1999-2011.

Vibeke Vindeløv

Dr. jur. (disputats om mægling), professor i konfliktmægling ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Allan Mygind Vokstrup

Besidder 30 års erfaring  med udviklingsbistand, genopbygning og konflikthåndtering i bl.a. Afghanistan, Kosovo, Somalia, Sydsudan og Uganda. Han har derudover arbejdet for Udenrigsministeriet og DANIDA, samt diverse danske NGO’er.

Han er ekspert i Afrika og Centralasien, samt sikkerhedspolitik, konfliktanalyse, og fredsopbygning.

Henrik Grunnet

Strategisk rådgiver for International Media Support og tidligere redaktør i DR og TV2. Han driver eget produktionsselskab; Grunnet Film. Som journalist udfolder hans interesser sig i løsningsorienteret journalistik.

Lisbeth Pilegaard

Direktør i Fonden Projekt UDENFOR. Tidligere ekspertrådgiver for FN’s højniveaupanel vedr. humanitær finansiering og plus 20 års erfaring som leder af humanitære organisationer i konfliktområder. Derudover sidder hun  i den danske styregruppe for Nordic Women Mediators’ netværk og er leder af eksekutivkomiteen i den Europæiske Demokratifond. 

Anne Kristine Raunkiær-Jensen

Conflict Analysis and Conflict Sensitivity Adviser. Hun er ekspert i Afrika og Mellemøsten, samt konfliktanalyse og fredsopbygning.

Kollektive Medlemsorganisationer 2019:

Center for Konfliktløsning

Center for Konfliktløsning

Kollektivt medlem repræsenteret ved Palle Bendsen. Særligt fokus på klima og konflikter.

FN-forbundet

FN-forbundet

Kollektivt medlem repræsenteret ved Pernille Bojer-Larsen (RIKO) og Kurt Mosgaard (FN-forbundet). 

Mellemfolkeligt Samvirke

Mellemfolkeligt Samvirke

Kollektivt medlem repræsenteret af Kirsten Bruun. Lærer ved Flakkebjerg Efterskole; medlem af bestyrelsen for Mellemfolkeligt Samvirke og bl.a. også medlem af Efterskoleforeningens internationale udvalg.

Nordiske Mediatorer

Nordiske Mediatorer

Kollektivt medlem repræsenteret ved Judith Lansade.

Alle i RIKOs Råd bidrager frivilligt samt ulønnet og repræsenterer i deres evt. arbejde, udtalelser og udgivelser for RIKO hverken deres arbejdsgivere eller andre organisationer (med undtagelse af Rådets kollektive medlemmer).