RIKOs Råd

RIKOs Råd er det øverste organ i RIKO, som består af en række danske eksperter indenfor konfliktløsnings området. Det er således et slags ekspert-panel bestående af akademikere og praktikere indenfor variede discipliner, der alle har arbejdet med internationale konflikter og som støtter RIKOs formål.

Rådet mødes to gange årligt, hvor aktuelle internationale konflikter tages op til faglig diskussion. Derudover indeholder mødet beretninger fra RIKOs bestyrelse samt oplæg fra inviterede gæster.

Rådet er selvsupplerende med et maksimalt antal medlemmer.

 

Rådet består per 1. november 2016 af følgende medlemmer:

Ahlam Chemlali, program-koordinator, Dignity – Danish Institute against torture. Medlem af RIKOs bestyrelse

Anders Kærgaard, kaptajn, tidl. tjenstgørende i Irak og Afghanistan, stud.mag. i historie.

Anne-Berit Larsen (repræsenterer FN-forbundet, kollektivt medlem), medlem af FN-forbundets freds- og konfliktløsningsudvalg; medlem af tidsskriftet Palæstina Orienterings redaktion; medlem af bestyrelsen for Mandela Center Danmark.

Annette Stubkjær, studerende på kandidaten International Sikkerhed og Folkeret v. Syddansk Universitet og BA i Peace and Conflict Studies, Malmø Universitet. Medlem af RIKOs bestyrelse.

Arne Strand, vicedirektør og projektleder (‘Fredsmuligheder i Afghanistan’) ved Chr. Michelsen Institute, Bergen.

Birgitte Rahbek, konfliktrådsmægler for Nordsjællands Politi; specialist i Mellemøsten; mag.art. i Kultursociologi og har en PhD i pædagogik; har desuden taget en psykoterapeutisk og en konfliktløser uddannelse.

Claus Kold, cand.scient.soc., PhD seniorforsker, konfliktmægler, konfliktvejleder og underviser. Forfatter til ‘Krigen er slut – konflikterne fortsætter’, og adskillige videnskabelige artikler. Arbejder med: fredsoperationer, politi- og militærsociologi, veteraner, PTSD, profession, ledelse og opgaveforståelse, fredskultur og hverdagsliv. Feltstudier i KFOR, Kosovo. Interventionsarbejde og forskning i Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Uganda, Tanzania og Kenya

Clemens Stubbe Østergård, lektor emeritus i international politik ved Institut for Statskundskab i Århus. Har speciale i Østasien, især Kinesisk udenrigs og sikkerhedspolitik. Senior Research Follow ved Nordic Institute of Asian Studies. Har et større forfatterskab bag sig.

Dino Knudsen, cand.mag. i historie (2008), PhD (2013) på afhandling om Den Trilaterale Kommission og transnationalt diplomati i 1970erne, postdoc (Saxo-Inst., KU).

Else Hammerich, konfliktmægler, konfliktvejleder og underviser; cand.pæd. i voksenundervisning; stiftede i 1994 Center for Konfliktløsning og var i en årrække centerleder.

Erling Dessau, tidl. seniorrådgiver til rektor for FN’s Fredsuniversitet og til UNESCO’s generaldirektør; leder af FN- og UNDP-landemissioner i Afghanistan, Somalia, Indien, Bangladesh, Myanmar og Tyrkiet.

Gunnar Olesen, chefkonsulent, international rådgiver. Cand.scient.pol. Medstifter af RIKO.

Hans Branner, Cand.scient.pol. Fhv. lektor i samfundsfag, ekstern lektor i international politik ved Københavns Universitet. Forfatter til adskillige lærebøger i samfundsfag, international politik og historie.

Isabel Bramsen, master i freds- og konfliktstudier, PhD-studerende ved Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC). Formand for Rådet, næstforkvinde for bestyrelsen.

Jens Jørgen Nielsen, cand.mag. i historie og idehistorie, samt journalist. Underviser i konfliktløsning, kommunikation og interkulturelle kompetencer.

Julie Wetterslev, kandidat i Internationale udviklingsstudier, PhD-studerende i International ret ved European University Institute. Har i en årrække beskæftiget sig med Latinamerika, herunder med fredsprocessen i Colombia, forholdet mellem USA og Cuba, og konflikter relateret til jord og naturressourcer.

Jørn Boye Nielsen, fhv. højskolelærer ved Den Internationale Højskole, Helsingør. Cand.scient.pol. Medstifter af RIKO og formand for bestyrelsen.

Kirsten Bruun (repræsenterer Mellemfolkeligt Samvirke, kollektivt medlem), lærer ved Flakkebjerg Efterskole; medlem af bestyrelsen for Mellemfolkeligt Samvirke og bl.a. også medlem af Efterskoleforeningens internationale udvalg.

Kofi Dakinah, kandidat i international sikkerhed og folkeret. Medlem af RIKO’s bestyrelse.

Kristian Dalsgård Svendsen, cand.soc. fra RUC. Analytiker og teoretiker med fokus på globalisering, konflikt og magt i internationale anliggender. Projektleder i Levende Menneskerettigheder.

Lars Erslev Andersen, seniorforsker ved DIIS. Ekspert i terrorisme og radikalisering med fokus på især Mellemøsten.

Leila Stockmarr, PhD-studerende på RUC omkring Palæstina. Debattør i medierne om palæstinensiske og mellemøstlige forhold.

Lone Loklindt, politiker og tidligere folketingsmedlem

Mads Silberg, kaptajn i hæren. Debattør.

Maja Greenwood, PhD-kandidat ved CRIC og DIIS. Specialiseret i religion og konflikt i Afghanistan og Mellemøsten og skriver PhD afhandling om de danske Syrienskrigere.

Maria Stage,videnskabelig assistent, Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC), Københavns Universitet. Cand.scient.pol og specialiseret i fredsopbygning og FN. Maria har et professionelt certifikat i FN studier fra Columbia University. Forkvinde for bestyrelsen.

Merete Koefoed-Johnsen, cand.mag. i Mellemøstenstudier fra Lund Universitet. Merete har opholdt sig meget i Mellemøsten, hovedageligt i Egypten og Tyrkiet. Medlem af RIKOs bestyrelse.

Mie Marcussen, Konfliktmægler hos Marcussen & Co

Niels Hahn, PhD, SOAS, University of London. Forsker i neoliberalisme, militære interventioner, samt Kina-Afrika-USA relationer.

Poul Villaume, dr.phil., professor i samtidshistorie ved Københavns Universitet; forfatter til mange historiske værker. Medstifter og medlem af RIKO’s bestyrelse.

Rasmus Nørlem Sørensen, cand.mag. i filosofi og socialvidenskab. Sekretariatsleder og chefanalytiker i Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO), der laver EU-debat. Ekspert i europæisk politik, magtforhold og beslutningsprocesser i EU, handelaftaler samt naboskabspolitik.

Simone Molin Friis, PhD-studerende ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet med speciale i politisk vold, terror og visuelle medier med specielt fokus på krigen mod Islamisk Stat.

Søren Friis, cand.mag. i Internationale Studier, PhD-studerende ved Aarhus Universitet med speciale i dansk og nordisk udviklings- og sikkerhedspolitik.

Søren Riishøj, lektor Emeritus med speciale i østeuropa ved Syddansk Universitetscenter. Specielt fokus på SNGT-landende, Central- og Østeuropa, EU og sikkerhedspolitik og Rusland/Ukraine. Tidligere MF for SF.

Thorkild Høyer, advokat. Formand for Rehabiliterings og forskningscentret for Torturofre. Har fungeret flere gange som mægler.

Trine Pertou Mach, blogger og tidligere forkvinde for Mellemfolkeligt Samvirke

Tue Magnussen, cand.phil. i historie; cand.mag i geografi og internationale udviklingsstudier; ansat ved RCT 1999-2011.

Vibeke Vindeløv. dr.jur. (disputats om mægling), professor i konfliktmægling ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Center for Konfliktløsning. Kollektivt medlem repræsenteret ved Palle Bendsen. Særligt fokus på klima og konflikter.

Nordiske Mediatorer. kollektivt medlem repræsenteret ved Mie Marcussen, Cand.merc.jur, Master i Konfliktmægling fra KU. Leder af konfliktnavigatøruddannelsen hos Marcussen & Company

Alle i RIKO’s råd bidrager frivilligt samt ulønnet og repræsenterer i deres evt. arbejde, udtalelser og udgivelser for RIKO hverken deres arbejdsgivere eller andre organisationer (med undtagelse af Rådets kollektive medlemmer).