RIKOgrundlag
Vedtægter

Læs RIKO’s vedtægter her

Grundlag for Rådet for International Konfliktløsning

Dansk udenrigspolitik har siden Den Kolde Krigs afslutning udviklet sig i en retning, hvor anvendelsen af militær magt fylder for meget, som især demonstreret med deltagelsen i krigene i Irak og Afghanistan. Uden større offentlig debat er der sket en gradvis militarisering af dansk udenrigspolitik, som ikke gavner hverken danske udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske interesser eller løsningen af de internationale konflikter, Danmark deltager i.

RIKO ønsker i stedet, at Danmark først og fremmest optræder som formidler og mægler mellem parterne i internationale konflikter. Med forankring i FN, i NATO, i det nordiske samarbejde og i den europæiske integration kan og bør Danmark, gennem proaktiv – aktivistisk – diplomati, søge dialog, udveksling og andre ikke-militære konfliktløsningsmetoder.

Dette bør være de mest fremtrædende elementer i Danmarks udenrigspolitiske adfærd og ledetråden for den danske holdning i internationale anliggender.

RIKO kan tilslutte sig udenrigsminister Poul Hartlings sammenfatning af dansk udenrigspolitiks grundlæggende målsætninger under en udenrigspolitisk debat i Folketinget i februar 1970:

”Udenrigspolitik er i mangt og meget et spil om magt. Vi må erkende, at vi i dette spil ikke har megen magt at sætte ind, og vi tvinges derfor ofte til at indse, at vi ikke har forudsætningerne for at sætte vor vilje igennem i den internationale politik. Vi skal naturligvis gøre, hvad vi formår for i videst muligt omfang at betrygge vor sikkerhed og fremme vore økonomiske interesser, men herudover må der i alle overvejelser om løsningen af konkrete udenrigspolitiske problemer også indgå et retssynspunkt og en vurdering af, om vi kan fremme en udvikling henimod virkeliggørelsen af en menneskeværdig livsform. En sådan livsform kan måske betegnes som et samfundssystem, hvor konflikter løses ad rettens vej ved forhandling eller ved andre ikke-voldelige midler, og hvor menneskerettighederne respekteres. Ethvert bidrag, som vi kan yde til støtte for udviklingen henimod en international retsorden, er også et bidrag til at fremme vore egne interesser, vor egen sikkerhed.”

Formål

RIKO’s overordnede formål er at bidrage til at styrke et velinformeret beslutningsgrundlag for og en reel demokratisk dialog om dansk udenrigspolitik.

RIKO vil arbejde for at fastholde traditionen i dansk udenrigspolitik for, at Danmark aktivt bidrager til at løse de aktuelle globale problemer i overensstemmelse med FN’s principper og folkeretten, som bør være klart retningsgivende for dansk og europæisk udenrigspolitik.

RIKO vil fastholde, at FN er den fundamentale og universelle verdensorganisation for sikkerhed, samarbejde og udvikling – uden dermed at afvise regionale sikkerhedsorganisationers rolle, eller behovet for reformer af FN, herunder Sikkerhedsrådet.

RIKO anerkender, at brug af militær magt i yderste tilfælde kan være nødvendig; RIKOs udgangspunkt er ikke pacifistisk. RIKO er således tilhænger af robuste danske militære bidrag til internationale FN-styrker, når de deltager i fredsbevarende, blåhjelmede operationer, som reelt, ikke kun formelt, styres af FN’s Sikkerhedsråd.

RIKO ser det internationale udviklingssamarbejde, konkret og aktuelt udtrykt i bestræbelserne for at virkeliggøre de FN-vedtagne 2015-mål, som et væsentligt bidrag også til fremme af international sikkerhed. Dansk udviklingspolitik og –bistand anskues således som en del af den overordnede sikkerhedspolitik.

Aktiviteter

RIKO’s aktiviteter vil bl.a. støtte sig til  historisk og udenrigspolitisk forskning og udredning om Danmarks rolle i verden, især efter 1945, samt til dansk og udenlandsk forskning og udredning vedr. aktuelle internationale konflikter og udfordringer.

RIKO vil arbejde for at tilvejebringe større bredde og pluralisme i informationsgrundlaget for beslutningstagere og i danske medier. Dette indebærer bl.a., at alle væsentlige parters synspunkter under interessekonflikter og væbnede konflikter synliggøres i højere grad. Det kan forekomme tilfældigt, hvilke udenrigs- og udviklingspolitiske emner danske medier tager op. RIKO vil bidrage til at nuancere og forbedre dækningen ved at gøre andre synspunkter og nyhedskilder tilgængelige, herunder fra andre sprog end engelsk.

RIKO ønsker at bidrage med egne analyser og udredningsarbejde vedr. aktuelle internationale problemstillinger med særligt henblik på, hvordan Danmark bør forholde sig til disse.

RIKO vil stræbe efter at stimulere den demokratiske dialog om dansk udenrigspolitik gennem forskellige  fora, herunder en interaktiv website (www.riko.nu) og mødearrangementer af såvel intern som offentlig karakter.

RIKO vil søge samarbejde og udveksling med tænketanke i Norden, Europa, USA og resten af verden, som arbejder med tilsvarende problemkredse.