RIKO-Rådet

RIKOs arbejde for – og veje til – konfliktløsning udføres af et unikt råd: RIKO-RÅDET. Rådet er en sammensat gruppe af konfliktløsnings og udenrigspolitiske interessenter. Rådet konstitueres således af højtuddannede akademikere fra varierende discipliner, kritiske debattører og anerkendte journalister, tidligere regeringsansatte med stor praktisk erfaring samt engagerede unge kandidater fra de danske universiteter. Tilsammen udgør disse RIKO-rådet med en bred viden om – og forståelse af – verdens konflikter samt danmarks rolle heri. RIKO arbejder med en kombination af ekspert baserede analyser, formuleringer af praktisk policy samt anbefalinger til konfliktløsningmidler i krisesituationer.

Rådet i RIKO er ligeledes ramme om faglige møder om de emner indenfor international konfliktløsning og politik, som tænketanken RIKO arbejder med. Rådet mødes hvert halvår og medlemmerne af Rådet bidrager herudover på forskellig vis til arbejdet i RIKO, f.eks. gennem arbejdsgrupper om forskellige relevante emner.

Rådet vælger hvert forår RIKO’s bestyrelse (første gang i 2012) og udgør således fundamentet for bestyrelsens arbejde. Rådet er selvsupplerende med et maksimalt antal medlemmer.

Rådet består per 9. maj 2015 af følgende medlemmer:

Ahlam Chemlali, program-koordinator, Dignity – Danish Institute against torture

Anders Kærgaard, kaptajn, tidl. tjenstgørende i Irak og Afghanistan, stud.mag. i historie.

Anne-Berit Larsen (repræsenterer FN-forbundet, kollektivt medlem), medlem af FN-forbundets freds- og konfliktløsningsudvalg; medlem af tidsskriftet Palæstina Orienterings redaktion; medlem af bestyrelsen for Mandela Center Danmark.

Annette Stubkjær, bachelor i Peace and Conflict Studies, Malmø Universitet. Næstforvinde for RIKO’s bestyrelse.

Arne Strand, vicedirektør og projektleder (‘Fredsmuligheder i Afghanistan’) ved Chr. Michelsen Institute, Bergen.

Birgitte Rahbek, konfliktrådsmægler for Nordsjællands Politi; specialist i Mellemøsten; mag.art. i Kultursociologi og har en PhD i pædagogik; har desuden taget en psykoterapeutisk og en konfliktløser uddannelse.

Claus Kold, cand.scient.soc., PhD seniorforsker, konfliktmægler, konfliktvejleder og underviser. Forfatter til ‘Krigen er slut – konflikterne fortsætter’, og adskillige videnskabelige artikler. Arbejder med: fredsoperationer, politi- og militærsociologi, veteraner, PTSD, profession, ledelse og opgaveforståelse, fredskultur og hverdagsliv. Feltstudier i KFOR, Kosovo. Interventionsarbejde og forskning i Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Uganda, Tanzania og Kenya

Clemens Stubbe Østergård, lektor emeritus i international politik ved Institut for Statskundskab i Århus. Har speciale i Østasien, især Kinesisk udenrigs og sikkerhedspolitik. Senior Research Follow ved Nordic Institute of Asian Studies. Har et større forfatterskab bag sig.

Dino Knudsen, cand.mag. i historie (2008), PhD (2013) på afhandling om Den Trilaterale Kommission og transnationalt diplomati i 1970erne, postdoc (Saxo-Inst., KU).

Else Hammerich, konfliktmægler, konfliktvejleder og underviser; cand.pæd. i voksenundervisning; stiftede i 1994 Center for Konfliktløsning og var i en årrække centerleder.

Erling Dessau, tidl. seniorrådgiver til rektor for FN’s Fredsuniversitet og til UNESCO’s generaldirektør; leder af FN- og UNDP-landemissioner i Afghanistan, Somalia, Indien, Bangladesh, Myanmar og Tyrkiet.

Gunnar Olesen, chefkonsulent, international rådgiver. Cand.scient.pol. Medstifter af RIKO.

Hans Branner, Cand.scient.pol. Fhv. lektor i samfundsfag, ekstern lektor i international politik ved Københavns Universitet. Forfatter til adskillige lærebøger i samfundsfag, international politik og historie.

Isabel Bramsen, master i freds- og konfliktstudier, PhD-studerende ved Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC). Formand for Rådet.

Jens Jørgen Nielsen, cand.mag. i historie og idehistorie, samt journalist. Underviser i konfliktløsning, kommunikation og interkulturelle kompetencer.

Jonathan Oliver Bror Otto, studerende i internationale studier, politik og administration ved RUC. I bestyrelsen for RIKO.

Julie Wetterslev, kandidat i Internationale udviklingsstudier, PhD-studerende i International ret ved European University Institute. Har i en årrække beskæftiget sig med Latinamerika, herunder med fredsprocessen i Colombia, forholdet mellem USA og Cuba, og konflikter relateret til jord og naturressourcer.

Jørn Boye Nielsen, fhv. højskolelærer ved Den Internationale Højskole, Helsingør. Cand.scient.pol. Medstifter af RIKO og formand for bestyrelsen. Næstformand for Rådet.

Kirsten Bruun (repræsenterer Mellemfolkeligt Samvirke, kollektivt medlem), lærer ved Flakkebjerg Efterskole; medlem af bestyrelsen for Mellemfolkeligt Samvirke og bl.a. også medlem af Efterskoleforeningens internationale udvalg.

Kofi Dakinah, kandidat i international sikkerhed og folkeret. Medlem af RIKO’s bestyrelse.

Kristian Dalsgård Svendsen, cand.soc. fra RUC. Analytiker og teoretiker med fokus på globalisering, konflikt og magt i internationale anliggender. Projektleder i Levende Menneskerettigheder. I bestyrelsen for RIKO.

Lars Erslev Andersen, seniorforsker ved DIIS. Ekspert i terrorisme og radikalisering med fokus på især Mellemøsten.

Leila Stockmarr, PhD-studerende på RUC omkring Palæstina. Debattør i medierne om palæstinensiske og mellemøstlige forhold.

Lone Loklindt

Mads Silberg, kaptajn i hæren. Debattør.

Maja Greenwood, PhD-kandidat ved CRIC og DIIS. Specialiseret i religion og konflikt i Afghanistan og Mellemøsten og skriver PhD afhandling om de danske Syrienskrigere.

Maria Stage, studerende ved statskundskab, KU. Studenter-assistent ved CRIC.

Merete Koefoed-Johnsen, cand.mag. i Mellemøstenstudier fra Lund Universitet. Merete har opholdt sig meget i Mellemøsten, hovedageligt i Egypten og Tyrkiet.

Niels Hahn, PhD, SOAS, University of London. Forsker i neoliberalisme, militære interventioner, samt Kina-Afrika-USA relationer.

Nina Holst, bachelor i økonomi ved KU. Assistent på DIIS i international økonomisk politik. I bestyrelsen for RIKO.

Poul Villaume, dr.phil., professor i samtidshistorie ved Københavns Universitet; forfatter til mange historiske værker. Medstifter og medlem af RIKO’s bestyrelse.

Poyâ Pâkzâd, politisk konsulent ved Mellemfolkeligt Samvirke, kommentator og analytiker specialiseret i mellemøstlige anliggender.

Rasmus Nørlem Sørensen, cand.mag. i filosofi og socialvidenskab. Sekretariatsleder og chefanalytiker i Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO), der laver EU-debat. Ekspert i europæisk politik, magtforhold og beslutningsprocesser i EU, handelaftaler samt naboskabspolitik.

Simone Molin Friis, PhD-studerende ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet med speciale i politisk vold, terror og visuelle medier med specielt fokus på krigen mod Islamisk Stat.

Søren Friis, cand.mag. i Internationale Studier, PhD-studerende ved Aarhus Universitet med speciale i dansk og nordisk udviklings- og sikkerhedspolitik.

Søren Riishøj, lektor Emeritus med speciale i østeuropa ved Syddansk Universitetscenter. Specielt fokus på SNGT-landende, Central- og Østeuropa, EU og sikkerhedspolitik og Rusland/Ukraine. Tidligere MF for SF.

Thorkild Høyer, advokat. Formand for Rehabiliterings og forskningscentret for Torturofre. Har fungeret flere gange som mægler.

Tue Magnussen, cand.phil. i historie; cand.mag i geografi og internationale udviklingsstudier; ansat ved RCT 1999-2011.

Vibeke Vindeløv. dr.jur. (disputats om mægling), professor i konfliktmægling ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Center for Konfliktløsning. Kollektivt medlem repræsenteret ved Palle Bendsen. Særligt fokus på klima og konflikter.

PRIO, Peace Research Institute Oslo. Kollektivt medlem.

Nordiske Mediatorer. kollektivt medlem repræsenteret ved Jens Emborg, lektor ved LIFE på KU.

Alle i RIKO’s råd bidrager frivilligt samt ulønnet og repræsenterer i deres evt. arbejde, udtalelser og udgivelser for RIKO hverken deres arbejdsgivere eller andre organisationer (med undtagelse af Rådets kollektive medlemmer) .

This post is also available in: English